Norsk Folkemuseums studentstipend

Stiftelsen Norsk Folkemuseum utlyser årlig 1–2 studentstipend hvert på kr 15.000,- til et mastergradsprosjekt. Formålet med stipendet er å stimulere til forskning på kildemateriale i våre samlinger og/eller forskning som bidrar til ny kunnskap om emner som inngår i stiftelsens forsknings- og utstillingsprofil.

Norsk Folkemuseum er landets største kulturhistoriske museum for tida etter reformasjonen, og har store gjenstandssamlinger, billedsamlinger og annet arkivmateriale, inkludert Norsk etnologisk granskings spørrelistemateriale. Vi ønsker prosjekter som kan belyse historiske prosesser som har formet norsk dagligliv, kultur og samfunn, så vel som prosjekter som belyser kulturelt mangfold og kompleksitet i dagens Norge.

Norsk Maritimt Museum formidler kunnskap om norsk og internasjonal sjøfart, med samlinger som også omfatter nasjonal kystkultur. I den senere tid har museet også jobbet med havet i et politisk perspektiv, knyttet til miljøutfordringer og flyktningeproblematikk.

Eidsvoll 1814 er, i tillegg til å være blant våre fremste nasjonalsymboler, også et senter for forskning på og formidling av demokrati og menneskerettigheter i vår tid. Også prosjekter knyttet til Bogstad Gård, Bygdøy Kongsgård og Ibsenmuseet vil være relevant for tildeling av stipend.

En forutsetning for å søke er at prosjektet er godkjent for masterstudiet ved et universitet eller en høgskole. Søknaden skal inneholde en kort presentasjon av prosjektet og plan for formidling. Prosjektskisse, realistisk plan for gjennomføring og bekreftelse fra veileder på at prosjektet er godkjent skal legges ved. Det må gå fram av søknaden at prosjektet er relevant og har høy faglig kvalitet.

Stipendet utdeles når studenten har fått klarsignal fra veileder til innlevering. Ved utdeling av stipendet må studenten forplikte seg til å formidle resultatet enten ved å publisere en vitenskapelig artikkel i et fagtidsskrift eller i form av en liten utstilling eller digital fortelling.

Søknadsfrist for 2017 er 1. april.

Nærmere opplysninger om stipendet og søknadskriteriene kan fås ved henvendelse til leder for Kulturhistorisk seksjon Morten Bing:
Telefon: 40 02 35 40 (Ikke SMS)

Søknad med godkjent prosjektbeskrivelse sendes elektronisk til:
post@norskfolkemuseum.no