Hopp til hovedinnhold

Norsk Folkemuseum ble stiftet i 1894

Under en innsamlingsreise sommeren 1894 får den unge Hans Aall en idé som får store konsekvenser for ham selv og stor betydning for norsk museumsvirksomhet.

“Norsk Folkemuseum“ og en Forening til dettes Fremme konstitueres igaaraftes i et Møde af Indbydere i Studentersamfundets Lokale. Et fremlagt Lovudkast vedtoges, og Forslagsstillerne af dette, Dhrr. Professor Dr. Dietrichson, Direktør Grosch, Professor Moltke Moe, Advokat Emil Roll, og Professor Dr. Gustav Storm valgtes som midlertidig Styrelse, inntil Generalforsamlingen avholdes i Marts Maaned næste Aar. Innbydelse til Tegning af Medlemmer vil udgaa i den nærmeste Fremtid.

Aftenposten 20. desember 1894

En ung mann får en idé ...

  • Den unge Hans Aall som i 1894 tok initiativet til Norsk Folkemuseum. Gustav Borgen / Norsk Folkemuseum

I 1894 var den 25 år gamle Hans All på en innsamlingreise i Hallingdal, Numedal og Telemark for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Det skal ha vært under et opphold på Dagali kyststasjon han får ideen til å stifte Norsk Folkemuseum – et museum som ikke bare skulle samle folkekunst, men de synlige og håndgripelige minnene etter folkets dagligliv.

Hans Aall fikk støtte av sin mentor og venn folkeminneforskeren Moltke Moe, og 19. desember 1894 ble Foreningen Norsk Folkemuseum stiftet på et møte i Studentersamfundets lokaler i Universitetsgaten 26. Foreningens første formann ble historikeren Gustav Storm. I utgangspunktet ble Hans Aall foreningens sekretær, men alt i 1895 ble han ansatt som museets konservator.

  • 1/1
    Det Norske Studentersamfunds lokaler i Universitetsgata 26 (midt i bildet) hvor Norsk Folkemuseum ble stiftet 19. desember 1894. L. Szacinski / Oslo Museum
  • Løpeseddel 1895.

Rett over nyttår gikk følgende anmodning – undertegnet av en lang rekke prominente borgere med historikeren professor Gustav Storm i spissen – til «norske Mænd og Kvinder» om å gi bidrag til Norsk Folkemuseum.

«Hensikten med denne Samling er at faa bevaret for det norske Folk Billedet af det Liv som i de senere Aarhundrer har vært ført i Norge, vores Fædres Bygningsskikke, Bohave, Husgeraad, Dragter osv., kort i det hele taget det Milieu, hvori de bevægede sig, og hvordan nu Minderne lidt etter lidt forsvinner.»