Hopp til hovedinnhold

Noen sentrale medarbeidere på Norsk Folkemuseum

Her presenteres noen av Norsk Folkemuseum tidligere amanuenser og konservatorer som gjennom sitt virke har vært av særlig betydning for museet.

Harry Fett (1875-1962)

Kunsthistoriker
Dr.philos. 1908 med avhandlingen
«Billedhuggerkunsten i Norge under Sverreætten»

Ansatt på Norsk Folkemuseum 1901-1910
Amanuensis
Arbeidsområde bl.a. særutstillinger.

Harry Fett har bl.a. skrevet
«Gamle norske hjem, hus og bohave» 1906
«Om fortids og nutids huse og villaer i by og bygd» 1910
«Norges kirker i nyere tid» 1909
«Norges kirker i middelalderen» 1909
«Norges kirker i det 16de og 17de aarhundrede» 1911

Gisle Midttun (1881-1940)

Lærerutdanning

Ansatt på Norsk Folkemuseum 1910-1940
Assistent 1910, konservator 1914, underbestyrer 1919
Arbeidsområde: Bygdesamlingene og Friluftsmuseet .

Gisle Midttun har  bl.a. skrevet kapitler i bindene for Setesdal, Vest-Agder, Romerike og Sogn i serien «Norske bygder».

Henrik Grevenor (1896-1937)

Kunsthistoriker
Dr.philos. 1928 med avhandling
«Norsk malerkunst under renessanse og barokk: 1550-1700»

Ansatt 1918-1928
Amanuensis 1918 Konservator 1920
Arbeidsområde bl.a. særutstillinger

Arbeidet på Kunstindustrimuseet i Oslo fra 1928

Henrik Grevenor har bl.a. skrevet
«Gammelt norsk lertøi. 1700–1900» (1920)
«Navneduker» (1921)
«Silhouetter» (1922)
«Drammens fajanse» (1924)
«Fra Laugstiden i Norge» (1924)
«Østlandsk portrettkunst 1675–1700» (1925)

Halvor Vreim (1894-1966)

Bygningstømrer/arkitekt

Ansatt på Norsk Folkemuseum 1921-1937
Amanuensis/arkitekt
Arbeidsområde: Friluftsmuseet, bygningshistorie

Arbeidet hos Riksantikvaren fra 1937.

Halvor Vreim har bl.a. skrevet:
«Tun og gårdsplass» FMKs Årbok 1929

«Buer og naust. Spiren til våre eldste byer» FMKs Årbok 1933
«Trekk fra byggeskikkens geografi i Norge» FMKs Årbok 1936–37
«Norsk trearkitektur» (1939)

Hilmar Stigum (1897-1976)

Historiker/etnolog
Magistergrad i historie i 1928 med avhandlingen
«Bidrag til håndverket historie i Kristiania i det 18de århundre»

Ansatt på Norsk Folkemuseum 1923– 1968
Volontør 1923,  amanuensis 1928, konservator 1937, underbestyrer 1940, førstekonservator 1948
Arbeidsområde: Bygdekultur, landbruk, håndverk

Professor II i etnologi ved UiO 1961.


Hilmar Stigum  bl.a. skrevet
«Det norske håndverks historie. Fra senmiddelalderen til nyere tid» (Kjellberg og Stigum 1936)
«'The study of man' : evolusjonstanken og det historiske forløp» (1946)
«Vår gamle bondekultur»  Bind 1 og Bind 2. (Visted og Stigum 1971)

Reidar Kjellberg (1904-1978)

Kunsthistoriker
Magistergrad i 1934 med avhandling
«Døpefont og dåpsskikk i Norge i middelalderen»

Ansatt 1934 til 1974
Amanuensis 1934, konservator 1937, underbestyrer 1940, direktør 1947
Arbeidsområde: By- og embetsmannskultur

Reidar Kjellberg har bl. skrevet
«Det norske håndverks historie. Fra senmiddelalderen til nyere tid» (Kjellberg og Stigum 1936)
«Et halvt århundre. Norsk Folkemuseum 1894–1944» (1945)
«Den store stasjon og andre kåserier» (1965)

Marta Hoffmann (1913–2001)

Kunsthistoriker
Magistergrad i 1939 med avhandlingen
«Bidrag til belysning av Jærhuset bygningshistorie særlig i tiden 1790-1850»
Doktorgrad i 1964 med avhandlingen  «The Warp-weighted Loom Studies in the History and Technology of an ancient Implement»

Ansatt på Norsk Folkemuseum 1940–1980:
Assistent 1940, amanuensis 1942, konservator 1944, førstekonservator 1964
Arbeidsområde: Bygdekultur, tekstilredskaper

Martha Hoffmann har  bl.a. skrevet
«Jærhuset» (1943)
«The warp-weighted loom» (1964)
«Fra fiber til tøy» (1991)

Arne Berg (1917–2012)

Arkitekt 1941

Ansatt på Norsk Folkemuseum 1949–1984:
Konservator 1949, førstekonservator 1950
Arbeidsområde: Bygningshistorie

Arne Berg harr bl.a. skrevet 
«Norske gardstun» (1968)
«Norske tømmerhus frå mellomalderen» (1989-1998)

Edvard Bull (1914-1968)

Historiker
Cand.philol. 1939 med avhandlingen  «Arbeiderbevegelsens historie i Sør-Trøndelag før 1914»
Dr. philos. 1958 med avhandlingen «Arbeidermiljø under det industrielle gjennombrudd: Tre norske industristrøk.»

Ansatt 1950 til 1962
Arbeidsområde: Arbeiderminner

Fra 1963 professor ved Norges Lærerhøgskole i Trondheim.

Edvard Bull har bl.a. skrevet
«Arbeidsfolk forteller. Fra papirindustrien» (1953)
«Arbeidsfolk forteller. Fra sagbruk og høvleri» (1955)
«Arbeidermiljø under det industrielle gjennombrudd. Tre norske industristrøk» (1958)
«Arbeidsfolk forteller. Renhårig slusk» (1961)
«Grünerløkka. Beste østkant»  (St. Hallvard 39, 1962)

Asbjørn Nesheim (1906–1989)

Språkforsker
Doktorgrad 1942 med avhanlngen
«Der lappische Dualis, mit Berücksichtigung finnisch-ugrischer und indo-europäischer Verhältnisse»

Ansatt på Norsk Folkemuseum 1951–1978:
Førstekonservator 1951
Arbeidsområde: Samisk kultur

Professor II i samisk ved Universitetet i Oslo

 

Asbjørn Nesheim har bl.a. skrevet:
«Lappisk ordbok (Nielsen og Nesheim 1932–62)
«Samene. Historie og kultur» (1966)
  

Astrid Bugge (1902–1988)

Kunsthistoriker
Magistergrad i 1927 med avhandlingen
«Bokbind og bokbindere i Norge inntil 1850»

Ansatt på Norsk Folkemuseum 1952–1972:
Konservator 1952, førstekonservator 1954
Arbeidsområde: By- og embetsmannskultur, tekstil

Astrd Bugge har bl.a. skrevet
«Touristinder og andre sportspiker» (1961)
«Damaskveving på bondegården» (1968)

Carsten Hopstock (1924–2014)

Kunsthistoriker
Magistergrad i 1953 med avhandlingen
«Gamle lystgårder ved Kragerø 1750-1850»

Ansatt på Norsk Folkemuseum 1954–1991:
Konservator 1954, førstekonservator 1972
Arbeidsområde: By- og embetsmannskultur, Norsk Farmasihistorisk Museum, Bogstad gård

Carsten Hopstock har bl.a. skrevet
«Stoler og stiler» (Tschudi-Madsen og Hopstock 1955)
«Bogstad. Et storgods gjennom 300 år» (1997)

Aagot Noss (1924-2015)

Hovedfag i norsk 1955 med avhandlingen
«Gamle skikkar ved høgtider og samverer i Aal og elles i Hallingdal»

Ansatt på Norsk Folkemuseum 1956-1994
Konservator 1961, førstekonservator 1972
Arbeidsområde: Folkedrakt

Aagot Noss har bl.a. skrevet:
«Adolph Tidemand og folk han møtte» (1981)
«Lad og krone – frå jente til brur» (1991)
«Nærbilete av ein draktskikk : frå dåsaklede til bunad» (1992)

Kari Bjørg Vold Halvorsen (1942-2013)

Etnolog
Magistergraden i 1977 med avhandlingen «Enkle treskemetodar i Norge i manns minne – med hovudvekt på skjedde»

Ansatt på Norsk Folkemuseum som konservator 1984- 2011
Arbeidsområde Bygdekultur

Kari Bjørg Vold Halvorsen har bl,a, skrevet «Mitt bu, min heim : buskikk og heimeinnreiding i Sogn 1940-1995 : endring og kontinuitet» (1998)