Hopp til hovedinnhold

Norsk Folkemuseums Venner

Norsk Folkemuseums Venner ble opprettet i 1981 og har i mer enn 50 år vært en viktig støttespiller for museet!

Ved ekstraordinært årsmøte 18. oktober 2023 ble det vedtatt å avvikle foreningen med virkning fra 1.1.2024.

Årskort på Norsk Folkemuseum kjøpes nå direkte fra museet. 

Bakgrunnen for avviklingen

På det ordinære årsmøtet i Norsk Folkemuseums Venner 7. juni 2023, la styret i venneforeningen frem en sak om Venneforeningens fremtidige virksomhet – eventuell oppløsning.

Styret i Venneforeningen har støttet beslutningen om innføring av årskort/ medlemskap i Norsk Folkemuseum, og mener at den modellen som er valgt, er et viktig og riktig grep for museets videre utvikling, og at modellen ivaretar medlemmenes interesser på en god måte.  Modellen gir en tettere kobling mellom Norsk Folkemuseum og medlemmene av Norsk Folkemuseum ved at museet selv er ansvarlig for kontakten med medlemmene og ansvarlig for utvikling av medlemstilbudet.

Museet vil fortsatt trenge støttespillere og ambassadører som støtter opp om- og skaper lojalitet til museets virksomhet og som kan være med å utvikle museet videre, om det er gjennom frivillig arbeid, rådgivning eller økonomiske bidrag.

Inntektene ved salg av årskort går direkte til Norsk Folkemuseum med den konsekvens at Venneforeningens inntektsgrunnlag har bortfalt.  Venneforeningens formål er derfor ikke lenger til stede. Det innebærer at Venneforeningen i sin nåværende form bør avvikles. Styrets innstilling til årsmøtet var at avvikling bør skje med virkning fra 1.1.24, men ønsket å lytte til medlemmenes synspunkter før endelig beslutning tas.  Hvorvidt Venneforeningen skal videreføres med et annet formål er opp til medlemmene.

På årsmøtet redegjorde styrets leder bl.a. for historikk, formål, status for foreningen basert på notat vedlagt innkallingen og redegjorde for styrets innstilling om oppløsning.

Styrets leder konstaterte at ¾ av medlemmene ikke var til stede på møtet og at saken om oppløsning derfor måtte utsettes pga vedtektenes §8 som krever at ¾ av medlemmer er til stede ved oppløsning på årsmøtet. Vedtektenes §8 sier videre at et eventuelt vedtak om oppløsning må foretas på et ekstraordinært årsmøte etter innstilling fra styret. Oppløsning av venneforeningen kan da vedtas med et kvalifisert flertall på ¾ av de møtende medlemmene. Det ble derfor besluttet at det inkalles til ekstraordinært årsmøte i løpet av høsten. 

Styret oppfordrer medlemmene til å komme med synspunkter og forslag i god tid før det ekstraordinære årsmøtet. 

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 18. oktober 2023. Her ble det vedtatt at Norsk Folkemuseums venner oppløses med virkning fra 1.1. 2024. Det sittende styret i Norsk Folkemuseums Venner fortsetter som avviklingsstyre frem til 1.1.2024. 

Ønsker du mer informasjon er du alltid velkommen til å ta kontakt med oss. Du kan nå oss på følgende e-postadresse:  venneforeningen@norskfolkemuseum.no.