Bååstede

Samisk kulturarv tilbakeføres

Den 19.juni 2012 undertegnet Norsk Folkemuseums direktør Tilbakeføringsavtalen for samisk museumsmateriale ved en høytidelighet på Sametinget i Karasjok. Prosjektet Bååstede (som betyr «tilbake» på sørsamisk) innebærer at halvparten av samlingen ved Norsk Folkemuseum, det vil si vel 2000 gjenstander, skal overføres til de seks museene som er under Sametingets forvaltning. Denne beslutningen er basertpå Norges forpliktelser overfor samene som urfolk, og skal føre til at det samiske folk får råderett over denne del av sin kulturarv.

Samlingen eies i dag dels av Norsk Folkemuseum og dels av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, som i 1951 overførte sin samling til Folkemuseet. Begge museer er parter i avtalen, og samarbeider med Sametinget og de samiske museene om prosessen videre. I første omgang gjennomgås arkivmateriale ved de to museene, for å få best mulig grunnlag for å avgjøre hva som skal tilbakeføres. Etter at arkivgjennomgangen er fullført vil en kommisjon med representanter for partene foreta selve utvalget. Prosjektet skal etter planen fullføres høsten 2017.

Det er en forutsetning at gjenstander ikke skal flyttes fra gode bevaringsforhold ved Folkemuseet til dårligere forhold, og det er derfor nødvendig med utbygging av magasin- og utstillingslokaler ved alle de samiske museene før den fysiskeflyttingen av gjenstander kan skje.

Avtaleninnebærer at cirka 2000 samiske gjenstander blir tilbake ved Norsk Folkemuseum,og museet understreker at tilbakeføringen ikke skal medføre at museet vilnedprioritere sine oppgaver når det gjelder forskning og formidling av samiskkultur.

Forytterligere informasjon kontakt


Káren Elle Gaup

Konservator

Leif Pareli

konservator

Utredningen som ligger til grunn for prosjektet kan lastes ned her.