Forskning og dokumentasjon

Norsk Folkemuseum har lange tradisjoner som forsknings­institusjon, og har et aktivt, tverrfaglig forskningsmiljø.

Det vitenskapelige personalet – konservatorene – har bakgrunn fra fag som etnologi, folkloristikk, kulturhistorie, sosialantropologi, sosiologi, historie og kunsthistorie.

Norsk Folkemuseum er landets største kulturhistoriske museum med store samlinger fra både by- og bygdemiljø fra 1500-tallet fram til i dag. Museet har et særlig ansvar for å produsere ny kunnskap om samfunnsutvikling og dagligliv i Norge 

Forskningen ved museet skal vise sammenhenger med kulturelt mangfold og kompleksitet i dagens Norge og belyse hvordan impulser fra verden utenfor har omformet dagliglivet. Målet er å bidra til økt forståelse for historiske prosesser har formet kultur og samfunn. 

Forskningsresultatene formidles i vitenskaplig og populær form gjennom utstillinger og publikasjoner, og legger et grunnlag for museets øvrige publikumstilbud. 

Forskerne ved Norsk Folkemuseum har kompetanse på et rekke områder som borger- og embetsmannskultur, barndom og ritualer, jule- og påskefeiring, boskikk og hjemideologi, fotografi og bildekultur, hjemmets teknologi, kropp og klær, samisk kultur, seksualitet og samliv.