Hopp til hovedinnhold

Norsk Folkemuseums studentstipend

Stiftelsen Norsk Folkemuseum utlyser årlig 1–2 studentstipend hvert på kr 20.000,- til et mastergradsprosjekt. Formålet med stipendet er å stimulere til forskning på kildemateriale i våre samlinger og/eller forskning som bidrar til ny kunnskap om emner som inngår i stiftelsens forsknings- og utstillingsprofil.

Norsk Folkemuseum er landets største kulturhistoriske museum for tida etter reformasjonen, og har store gjenstandssamlinger, billedsamlinger og annet arkivmateriale, inkludert Norsk etnologisk granskings spørrelistemateriale. Vi ønsker prosjekter som kan belyse historiske prosesser som har formet norsk dagligliv, kultur og samfunn, så vel som prosjekter som belyser kulturelt mangfold og kompleksitet i dagens Norge.

Norsk Maritimt Museum formidler kunnskap om norsk og internasjonal sjøfart, med landsdekkende samlinger som også omfatter nasjonal kystkultur. Museet er dessuten arkeologisk forvaltningsmuseum med store arkeologiske samlinger fra havnemiljøer og undervannsarkeologiske funn, og har i senere tid i tillegg arbeidet med havet i et politisk perspektiv, knyttet til miljøutfordringer og flyktningeproblematikk.

Eidsvoll 1814 er, ved siden av å være blant våre fremste nasjonalsymboler, et senter for forskning på og formidling av demokrati og menneskerettigheter i vår tid. Også prosjekter knyttet til Bogstad Gård, Bygdø Kongsgård og Ibsenmuseet vil være aktuelle for tildeling av stipend fra Stiftelsen Norsk Folkemuseum.

En forutsetning for å få søknaden vurdert, er at prosjektet er godkjent for masterstudiet ved et universitet eller en høgskole. Søknaden skal inneholde en kort presentasjon av prosjektet og plan for formidling. Prosjektskisse, realistisk plan for gjennomføring og bekreftelse fra veileder på at prosjektet er godkjent skal legges ved. Det må gå fram av søknaden at prosjektet er relevant og har høy faglig kvalitet.

Stipendet utdeles når studenten har fått klarsignal fra veileder til innlevering. Ved utdeling av stipendet må studenten forplikte seg til å formidle resultatet enten ved å publisere en vitenskapelig artikkel i et fagtidsskrift eller i form av en liten utstilling eller digital fortelling.

Utlysningen er åpen for søknader fra alle relevante masterstudier og knyttet til alle deler av virksomheten ved alle avdelinger i Stiftelsen Norsk Folkemuseum. 

  • Det er ingen fast søknadsfrist. Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Søknad med godkjent prosjektbeskrivelse sendes elektronisk til: post@norskfolkemuseum.no