Hopp til hovedinnhold

En tobakkshistorie

Tobakkens historie i Norge fra tobakk ble introdusert som lege- og nytelsesmiddel på 1600-tallet til dagens røykelov.

Utstillingen viser tobakksindustri og sysselsetting i vekst og tilbakegang og hvordan kunnskapen om tobakk har påvirket både tobakkspolitikk, tobakksbruk og folks holdninger til tobakk.

Tobakksproduksjon i Norge

I 2008 opphørte produksjonen ved den siste tobakksfabrikken i Norge. En industriepoke, som startet omkring 1680 i noen få norske byer, var dermed avsluttet.

Tobakksproduksjonen omfattet en rekke forskjellige arbeidsoperasjoner. Det tunge arbeidet, som sausing av tobakk var mannsarbeid. Fremstilling av de ferdige produktene og pakking, ble stort sett utført av kvinner. Tobakksindustrien hadde også et stort innslag av barnearbeid.

På 1950-tallet var det 22 tobakksfabrikker i Norge og i 1975 var bare 6 fabrikker tilbake. Sterk konkurranse fra utlandet og et høyt norsk kostnadsnivå var viktige årsaker til slutten på norsk tobakksindustri.

Holdningene til tobakk har endret seg mye gjennom det siste hundreåret. Fra å være et selvfølgelig gode og et symbol på status, har kunnskapen om de helsemessige sidene ved røyking ført til både ny lovgivning og endret mentalitet. Med tobakkspolitikken endret også det offentlige miljøet seg, og samværsformer skiftet karakter.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1