Hopp til hovedinnhold

Selskap for Norges Vels landbruksmuseum

«Det Kongelige Selskab for Norges Vel» var opprettet i 1809. Selskapets landbrukssamlingen hadde holdt til på Tøyen siden 1830. I 1891 begynte selskapet systematisk innsamling av gamle redskap, og i 1894 fikk selskabet tillatelse til å bygge på Bygdøy Kongsgårds grunn i nærheten av Kong Oscar IIs Samlinger.

  • 1/1
    Trebygningen tegnet av Waldemar Hansteen. Norsk Folkemuseum

Trebygningen i sveitserstil, som ble oppført 1894, var tegnet av Waldemar Hansteen.  I 1909 ble det bygget en ny utstillingsbygning i mur tegnet av arkitekt Holger Sinding-Larsen. 

Trebygningen var åpen for publikum fra 1895 og fram til sommeren 1908. Bygget ble deretter først og fremst brukt som magasin, mens den nye bygningen ble utstillingsbygning for Landbruksmuseet.

  • Murbygningen. Espen Revold / Norsk Folkemuseum

«Landbrugsmuseet paa Bygdø.»

Morgenbladet 21. mai 1907

Ny bygning.

«Selskabet for Norges vel det nærmeste Fremtid gaa i gang med Opførelse av en ny Bygning for Landbrugsmuseet på Bygdø. Den gamle Bygning, som dog herved ikke vil blive overflødiggjort, afgiver nemlig ikke længere Plads for i de senere Aar stedfundne Nyanskaffelser. Den nye Bygning, som bliver af Mursten, vil blive opført i Nørheten af den gamle innenfor det af Folkemuseet indhegnede Terræn. Tegningen er leverer af Arkitekt Sinding-Larsen.

Det er nu over 10 Aar siden den nåværende Bygning blev opført. I alle disse Aar er  Museets Samling stadig vokset dels ved Indkjøp dels ved Gaver.  Gjennem de Tillægskataloger, som hvert Aar utsendes, kan man følge Udviklingen Aar for Aar. Hvert Aar er Samlingen øvet med mellem 100 og 200 Numerd. For 1906–1907 foreligger endnu ingen Katalog; men Samlingens Vekst dette Aar skal være betydelig. Vi havde idag Anledning til at iakttagelse ennDel af de nyerhvervede Gjenstande. Fer var en gammeldags Træsil med Haardug, en Melbøle frabValdres fyldt med en hel Del forskjellige Gjenstande, en gammel Træplog m. m. m.»

Norsk Folkemuseum overtar

Forvaltningen av Landbruksmuseet ble overtatt av Norsk Folkemuseum i 1922 og det første som ble gjort var å flytte Folkemuseets gjerde så Landbruks­museet kom innenfor Folkemuseets område og bygge en ny port (tegnet av Magnus Poulsson) som førte rett inn til Landbruks­museet.

1924: Ny utstilling

I 1924 ble utstillingene i murbygningen fornyet med jord- og skogbruk i første etasje og redskaper til husflid og gårdsarbeid i andre etasje. Ansvarlig for den nye utstillungen var konservator Gisle Midttun.

«Den gamle, store og uensartede Samling er nu greit og oversigtlig ordnet under et Tag. Konservator Midttun har foretat Ominnredningen efter en klar og logisk Plan. Kun de Redskaber som direkte har været anvendt ved det forskjellig forefaldende Arbeide paa en gaard, er medtat, og av disse bare de bedste, mest typiske.

De Gjenstande som skriver sig fra Tiden efter det Skillle Maskinredkaberne har faat i Landbruget er overført til Hølskolen paa Aas.»

Utstillingene i disse bygningene ble nedlagt etter sommersesongen 1936 da utstillingen i Folkemuseets nye museumsbygninger ved Torget stod ferdig.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1